tr?id=1543387775907290&ev=PageView&noscript=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

  • icn_TW.png
  • icn_Gp.png

หนังสือเดินทาง และวีซ่า

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง เป็น "เอกสารยืนยันตัวตน" ที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น และอาจมีการกำหนด "อายุการใช้งานคงเหลือ" ของหนังสือเดินทางตามเงื่อนไขการเข้าประเทศ โปรดตรวจสอบอายุคงเหลือของหนังสือเดินทางล่วงหน้า (ส่วนใหญ่แนะนำให้เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

วิธีการขอหนังสือเดินทาง

วิธีการยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทางจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

การขอวีซ่า

ประชาชนของบางประเทศอาจไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น วีซ่าในที่นี้หมายถึง "ใบอนุญาตเข้าประเทศ" ซึ่งมีหลายชนิดตามวัตถุประสงค์การเข้าประเทศ เช่น ท่องเที่ยว ธุรกิจ ทำงาน ศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ในการขอวีซ่าจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางด้วย หากทราบว่าจะต้องเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นแล้วควรรีบดำเนินการขอวีซ่าโดยเร็ว
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการเข้าประเทศ

①เดินทางมาถึง
เดินทางถึงญี่ปุ่น

②ด่านควบคุมโรค
เดินผ่านจุดติดตั้งเทอร์โมสแกนตรวจอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินปกติ จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพที่เคาน์เตอร์ควบคุมโรค และผู้ที่ได้พำนักในบริเวณที่มีโรคติดต่อ ฯลฯ ต้องแจ้งอาการและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ

③ด่านตรวจคนเข้าเมือง
แสดงหนังสือเดินทางและบัตรเข้าประเทศให้เจ้าหน้าที่ หลังตรวจสอบลายนิ้วมือและรูปถ่ายใบหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่อาจสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น, วัตถุประสงค์การเข้าประเทศ ฯลฯ และอาจต้องแสดงตั๋วเครื่องบินเที่ยวขากลับด้วย

④จุดรับสัมภาระ
รับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระที่กำหนด

⑤ด่านกักกันสัตว์
ไม่สามารถนำเนื้อสัตว์, ผลไม้, สัตว์, พืช และอื่นๆ เข้ามายังประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศและภูมิภาคต้นทาง โดยสัมภาระจะถูกตรวจค้นหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

⑥ด่านศุลกากร
ยื่นแบบแสดงรายละเอียดทางศุลกากร และรับการตรวจตามพิธีการศุลกากร

⑦เข้าประเทศ
หลังผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มุ่งหน้าต่อไปยังจุดขึ้นรถไฟฟ้า, รถบัส หรือ รถแท็กซี่ได้เลย

 

วิธีเขียนบัตรเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

※日本人が日本に入国する際は不要です。

a.ชื่อ
b.สัญชาติ
c.วันเดือนปีเกิด
d.ชื่อเครื่องบิน/ชื่อเที่ยวบิน
e.ลงชื่อ
f.เพศ
g.ที่อยู่ปัจจุบัน
h.อาชีพ
i.หมายเลขหนังสือเดินทาง
j.สายการบิน/ ชื่อเที่ยวบิน
k.วัตถุประสงค์การเข้าประเทศ
l.ระยะเวลาที่จะพำนักในญี่ปุ่น
m.สถานที่ติดต่อในญี่ปุ่น

 

วิธีกรอกแบบแสดงรายละเอียดทางศุลกากร

a.ข้อมูลพื้นฐาน
b.ตรวจสอบสิ่งของที่นำเข้ามา
c.ตรวจสอบว่ามีเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่มีค่าเกิน 1 ล้านเยนหรือไม่
d.ตรวจสอบว่ามีสัมภาระที่ส่งแยกต่างหากทางไปรษณีย์ ฯลฯ หรือไม่
e.ลงชื่อ
f.ประเภทและจำนวนของสิ่งที่นำเข้ามา
 


 

การเดินทางไปแต่ละสนามบิน

การเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง

ดูรายละเอียดการเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองได้ที่นี่

 

การออกจากประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการออกจากประเทศ

①เช็คอิน
ดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่ใช้บริการ

②จุดตรวจสัมภาระ
สนามบินจะตรวจร่างกายและสิ่งของที่ท่านจะพกติดตัวขึ้นเครื่อง เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ฯลฯ 
 

③ด่านศุลกากร
หากจะนำสินค้าต่างประเทศหรือเงินสดเป็นมูลค่า 1 ล้านเยนออกจากประเทศญี่ปุ่น ต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มที่กำหนดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

④ด่านตรวจผู้โดยสารขาออก
กรอกบัตรออกประเทศ แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร

⑤ไปประตูทางออกขึ้นเครื่อง
กรุณาตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ระบุในตั๋วโดยสาร หรือ ป้ายแสดงเที่ยวบิน ฯลฯ และไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาประมาณ 30 นาที

⑥ขึ้นเครื่อง
ขึ้นเครื่องเมื่อพนักงานสายการบินประกาศเรียก
 

การนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดในการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่อง

ห้ามนำของเหลวใดก็ตามที่อยู่ในภาชนะขนาดมากกว่า 100 มล. (กรัม) ติดตัวขึ้นเครื่องอย่างเด็ดขาด
หากจะนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องบรรจุในภาชนะขนาดไม่เกิน 100 มล. (กรัม) และใส่ลงในถุงพลาสติกใสซิปล็อคที่สามารถเปิดปิดได้ และมีความจุรวมในถุงไม่เกิน 1 ลิตร

บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อ 06/01/2016