tr?id=1543387775907290&ev=PageView&noscript=1

info_main_img_t.jpg

info_img01.jpg

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

 • ประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร
 • วันหยุดของประเทศญี่ปุ่น/เวลาทำการ
 • ภาษา/ความต่างของเวลา/เงิน
 • น้ำดื่ม/วิธีใช้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ/บุหรี่・สุรา
 • ไฟฟ้า/การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ATM/บัตรเครดิต
 • มุสลิม / ฮาลาล
 • การแต่งกาย/ทิป/ห้องน้ำ
 • กฎจราจร/มารยาทในที่สาธารณะ
 
info_img02.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

 • หนังสือเดินทาง/การขอวีซ่า
 • การเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • การนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่อง
info_img04.jpg

การสื่อสารของญี่ปุ่น

 • ไปรษณีย์/ พัสดุไปรษณีย์
 • อินเตอร์เน็ต
 • โทรศัพท์
 
info_img05.jpg

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ตารางขนาดเสื้อผ้า/ตารางขนาดรองเท้า
 • สัมภาระ
 • ราคาทั่วไปในญี่ปุ่น
info_img06.jpg

ข้อแนะนำในการพักอาศัย

 • อาหาร
 • ช้อปปิ้ง
 • เที่ยวชม
 • ที่พัก
 
info_img07.jpg

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • ขโมย/ ของหาย
 • โรงพยาบาลที่ให้บริการในหลายภาษา/ข้อมูลร้านขายยาของประเทศญี่ปุ่น
 • คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ ที่ควรจำไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 • เกี่ยวกับภัยพิบัติ
 • ข้อมูลการท่องเที่ยว